Om Finngösaravinen

Finngösaravinen är ett välutvecklat ravinområde med en unik stadsnära skog och öppna vattendrag, beläget endast 10 min från Göteborg i Partille kommun. Området kännetecknas av en unik biologisk mångfald med fridlysta groddjur, sällsynta fågelarter, växter, svampar och lavar.

 

Föreningen Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen har under ett flertal år inventerat och dokumenterat växter och djur i området som hotas att exploateras.

 

Länsstyrelsen anser (december 2014) baserat på eget besök, att Finngösaravinen hyser höga naturvärden och är därför skyddsvärt:

"Länsstyrelsen bedömer att naturvärdena i lövskogen längs bäcken och sluttningarna på områdets östra sida är tillräckligt höga för att motivera ett långsiktigt bevarande."

 

Naturområdet består av 50% ädellövskog (bl. a 200-300- åriga ekar) och uppvisar en artrikedom utöver det vanliga. I området finns flera olika lavar – vilket tyder på att luftföroreningarna är låga. Nedan listas de fåglar och växter som observerats i och kring Finngösabäcken i Finngösaravinen och Björnekullarna under senare år. Det finns säkert fler arter än de som listats.

 

Ovanliga, utrotningshotade- och fridlysta arter står skrivna med kursiv stil. Bilderna på webbsidan får inte användas utan upphovspersonens tillåtelse.

 

Blåmesen,
Blåmesen,

tar en paus i ravinen.

press to zoom
Sjungande koltrast
Sjungande koltrast

press to zoom
Blåmesen,
Blåmesen,

tar en paus i ravinen.

press to zoom
1/2
Blommande Slånbär
Blommande Slånbär

press to zoom
Blommande Slånbär
Blommande Slånbär

press to zoom
1/1
Hasselnötterna,
Hasselnötterna,

väntar på nötkråkans hamstring i ravinen

press to zoom
Hasselnötterna,
Hasselnötterna,

väntar på nötkråkans hamstring i ravinen

press to zoom
1/1
Bäcken

Enligt sägnen bodde det för länge sedan en man från Finland vid den lilla bäcken i ravinen. Gösa är ett gammalt, svenskt namn för bäck, därav namnet Finngösa.

Finngösaravinens

Fåglar

Tofsmes, Stjärtmes, Trädkrypare, Svartmes, Domherre, Hämpling, Gulsparv, Grå flugsnappare, Spillkråka, Mindre hackspett, Kattuggla, Törnsångare, Hornuggla, Härmsångare/Gulsångare, Morkulla, Gök, Ormvråk, Göktyta, Strömstare, Forsärla, Sävsångare, Kärrsångare, Näktergal, Stjärtmes, Stenknäck, Rödstjärt, Skogsduva, Skata, Kråka, Nötskrika, Stare, Björktrast, Koltrast, Taltrast, Talgoxe, Blåmes, Entita, Nötväcka, Bofink, Grönfink, Svartvit flugsnappare, Rödhake, Gärdsmyg, Gröngöling, Större hackspett, Ringduva, Kungsfågel, Lövsångare, Sädesärla, Grönsångare, Svarthätta, Trädgårdssångare, Ärtsångare, Gräsand, Nötkråka, Grönsiska, Drillsnäppa, Knipa, Järpe, Sparvhök, Tornfalk, Bivråk

 

Finngösaravinens

Växter

Nävermaskros, Underviol, Gullpudra, Trollduva, Smörbollar, Storrams, Ormbär, Skogsnäva (sällsynt nära kusten), Lundvårlök, Bäckveronika, Skogsbingel, Vitsippa, Vätteros, Ryssgubbe, Liljekonvalj, Vårlök, Backlök, Vitfryle, Hässleklocka, Nunneört, Stenfrö (vit), Kärrviol, Svalört, Kabbeleka, Humleblomster, Lundbräken, Ekbräken,Teveronika, Majveronika, Ärenpris, Blåsuga, Brunört, Älgört, Fetknopp, Bredkaveldun, Vitplister, Skogskovall, Ängskovall, Vitmåra, Gulmåra, Trampört, Rödblara, Midsommarblomster, Skogsviol, Johannesört, Häckvicker, Kråkvicker, Gökärt, Ängsbräsma, Ormbär, Ängsvädd, Harsyra, Skogsbräken, Bergsyra, Ängsyra, Majbräken, Kruskräppa, Revsmörblomma, Blodrot, Vanlig smörblomma, Tussilago, Grästjärnblomma, Gåsört, Flockfibbla, Rödfibbla, Gråfibbla, Hampdån, Pipdån, Kärrtistel, Åkertistel, Sommargyllen, Vallört, Örnbräken, träjon, Skogsstjärna, Vårfryle, Vårbrodd, Vildrosor, Rävsvans, Skogsfräken, Ängsfräken, Skelört, Blekbalsamin, Jätte balsamin, Daggkåpa, Ormrot, Nejlikrot, Springkorn, Vispstarr

Finngösaravinens

Träd och Buskar

200-300-åriga Ekar, Al (Alsumpkärr), Asp, Bok, Ask, Alm, Glasbjörk, Vårtbjörk, Hägg, Slån, Hassel, Kaprifol, Vildhallon, Vildapel, Fläder, Gråvide, Korgvide, Sälg, Tall, Gran, Rönn, Oxel, Lind, Brakved, En, Ljung, Lingon Blåbär, Odon, Pors, Pil, Jolster, Lönn, Druvfläder, Humle, Nyponros, Rundhagtorn, Oxbär, Sötkörsbär, Kastanj.

 

Grodäggen vid vattensamlingen
Grodäggen vid vattensamlingen

press to zoom
Grodäggen vid vattensamlingen
Grodäggen vid vattensamlingen

press to zoom
1/1

Finngösaravinens

Grodarter

Fläckig padda, Vanlig padda, Vanlig groda, Åkergroda och Lövgroda.

 

Alla grodarter är fridlysta.

 

Tätast vegetation vid bäcken med en mossgrön trädstam.

press to zoom

Tätast vegetation vid bäcken med en mossgrön trädstam.

press to zoom
1/1

Finngösaravinens

Mossor

I området har en ovanlig mossa återfunnits, kanske en okänd art eftersom vi inte lyckats hitta den i tillgänglig litteratur (namnförslag: Bäckstjärnmossa).

 

Björnmossa, Grusbjörnmossa, Bergklomossa, Vanlig äppelmossa, Vitmossa, Stjärnmossa, Sidenmossa, Komossa, Nickmossa, Vanlig Tuijamossa, Skuggstjärnmossa, Späd bergklomossa, Stubbemossa, Gräsmossa, Svartmossa, Rosmossa, Skruvbladsmossa, Kantmossa, Palmmossa, Levermossa

 

Praktsköldlav
Praktsköldlav

mycket sällsynt, rödlistad

press to zoom
Praktsköldlav
Praktsköldlav

mycket sällsynt, rödlistad

press to zoom
1/1

Finngösaravinens

Lav

Rosenporing, Ekskinn, Praktsköldlav, Orangepudrad klotterlav, Prakttagging, Hasseldyna, Korallticka, Jaguarfläck, Glansfläck, Rostfläck, Jordporing, Klippfrullania, Rävticka, Barkkornlav, Blek Stjärnmossa, Snöbollslav, Västlig rostticka, Rostticka, Glitterskölding, Långhorn, Spiklav, Slånlav, Brun kantlav, Skriftlav, Klotterlav, Rosettbrosklav, Filtlav, Bokkärnlav, Skållav, Påskrislav, Bägarlav, Korschinillbägarlav, Blombägarlav, Kartlav, Gul asplav, Färglav, Stubbägarlav,  Renlav, Fönsterlav, Bitterlav, Näverlav, Blåslav, Gråstenslav

 

Hundäxing
Hundäxing

gräs i sin vackraste skrud.

press to zoom
Bladvass
Bladvass

Ett vackert inslag i naturen.

press to zoom
Hundäxing
Hundäxing

gräs i sin vackraste skrud.

press to zoom
1/2

Finngösaravinens

Gräs

Blåtåtel, Bergslok, Vitgröe, Lundgröe, Timotej, Rödven, Fårsvingel, Ängskavle, Tuvtåtel, Hundäxing.

press to zoom

press to zoom
1/1

Finngösaravinens

Djur

Älg, Rådjur, Räv, Grävling, Sork, Igelkott, Ekorre, Skogsmus

Vackert vid alkärret
Vackert vid alkärret

press to zoom
Vackert vid alkärret
Vackert vid alkärret

press to zoom
1/1

Finngösaravinens

Vattenområden och myrar

Förutom öppna vattendrag såsom tidigare nämnda bäckar finns här även flera alsumpskogar/alsumpkärr. Finngösabäcken som utmynnar i Säveån (Natura 2000-område) kulverterades till viss del för ca 20 år sedan och då försvann tyvärr laxöringen. Det finns dock enligt Partille Fiskeklubb flera tecken som tyder på att laxöring finns i begränsad omfattning, trots kulvertering. Svalting, Hårslinga, Vattenmöja.

Tofsskivling
Tofsskivling

press to zoom
Tofsskivling
Tofsskivling

press to zoom
1/1

Finngösaravinens

Myxomycet

Fuligo leviderma (sporocarp) är en ny myxomycet som påträffats i Finngösaravinen, ett av de första fynden i Sverige.

Arten är beskriven första gången 1995.